Werknemerspeiling Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022

Geschreven op 12-08-2021 | Cao, Peiling


Laat je mening horen!

De Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) heeft met de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband. Het gaat om een cao met een looptijd van 1 september 2021 tot en met 31 juni 2022. Doormiddels van de werknemerspeiling kan je je stem laten horen over de nieuwe cao.


Een nieuwe werknemerspartij: de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD)

In 2019 is de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) gestopt met de collectieve belangenbehartiging van werknemers voor de Cao Apothekers in Dienstverband. Vanuit de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) ontstond in reactie hierop een beweging om zich directer in te zetten voor een nieuwe cao. Vanaf het najaar 2019 volgden verkennende gesprekken met de brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de WZOA, voorheen Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA). In overleg met deze partijen kwam naar voren dat de oprichting van een nieuwe vereniging ter vertegenwoordiging van de apothekers in dienstverband noodzakelijk was. Dit heeft ertoe geleid dat er vanuit de VJA een onafhankelijke nieuwe vereniging is opgericht: de Vereniging Apothekers in Dienstverband (VAD). De VAD maakt zich als cao-partij sterk voor de positie van de apotheker in dienstverband.


Nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022

Met hulp van een externe onderhandelaar heeft de VAD in juli 2021 overeenstemming bereikt met de WZOA over een nieuwe Cao Apothekers in dienstverband. Dit betreft een eerste aanpassing op de cao uit 2017. De VAD en WZOA beschouwen de totstandkoming van deze cao als een eerste stap in de innovatie van de collectieve arbeidsvoorwaarden in de branche van de zelfstandige openbare apotheken en streven ernaar om de ingezette vernieuwing van arbeidsvoorwaarden de komende jaren voort te zetten. De VAD is ervan overtuigd dat het akkoord positief uitpakt voor werknemers en legt het akkoord graag aan je voor. Gezien de VAD recent is opgericht heeft de vereniging nog weinig leden. Door middel van een werknemerspeiling willen we inzicht krijgen of apothekers die in dienstverband werkzaam zijn bij een openbare apotheek instemmen met dit akkoord. Graag horen we uiterlijk 22 augustus via onderstaande link of je instemt met dit akkoord, dat we hieronder toelichten. 


Breng je stem uit via deze link.


Belangrijkste afspraken

Hoofdpunten uit het akkoord zijn:

  • Structurele salarisverhoging: werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 2,25% per september 2021. Daarnaast krijgen werknemers per januari 2022 een structurele salarisverhoging van 0,5%. Bij de salarisverhogingen wordt uitgegaan van de salarisschalen van 1 maart 2019 die eenzijdig zijn geadviseerd door de VZA. Dit betrof een loonsverhoging van 2,25% ten opzichte van de Cao Apothekers in dienstverband 2017.
  • Incidentele uitkering: werknemers ontvangen in december 2021 een incidentele uitkering van 1% gerekend over de in 2021 tot en met de maand december genoten bruto maandsalarissen inclusief vakantiegeld, bij de werkgever waar ze per 1 december 2021 in dienst zijn.
  • ‘Do the job’ contract: de cao biedt de mogelijkheid om voor een ‘do the job’ contract te kiezen. Hiermee komt er aandacht voor structureel overwerken onder werknemers. De standaard arbeidsduur gaat daarbij omhoog naar 40 uur per week. De werknemer besteedt hierbij 2 extra uur per week aan het afmaken van werk en het bijwonen van werkgerelateerde overleggen in de avonduren. De werknemer kan dan geen gebruik meer maken van het artikel over overwerk.
  • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering: er is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld voor werknemers. De premie wordt betaald door de werkgever. Hiermee krijgt de werknemer meer financiële zekerheid bij onverhoopte langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Functiegebonden kosten: het budget voor functiegebonden kosten wordt verhoogd van €3.255 naar € 3.500. Er komt extra aandacht voor thuiswerken. Werknemers krijgen de kosten voor thuiswerken voortaan vergoed uit dit budget.
  • Het goede gesprek: het beoordelingssysteem wordt vervangen door het stimuleren van ‘het goede gesprek’ tussen werkgever en werknemer. Hierin wordt onder andere teruggekeken op de afgelopen periode, maar worden vooral ook de verwachtingen, taken en werkbelasting gezamenlijk besproken.
  • Pensioenpremie: de financiering van de pensioenpremie wordt met ingang van 01-01-2022 gelijk verdeeld tussen werkgever en werknemer (50-50%). De brutosalarissen worden daarom verhoogd met als insteek dat de werknemer hier netto geen nadeel van zal ondervinden.
  • Loontabellen: de loontabellen geven voortaan de maandlonen weer. Daarnaast is er een tabel gemaakt voor een werkweek van 38 uur per week en een werkweek van 40 uur per week. Dit maakt de leesbaarheid van de loontabel gemakkelijker.
  • Leeftijdsverlofdagen: de regeling voor de leeftijdsverlofdagen wordt afgeschaft. De cao-partijen geven daarmee gehoor aan de Commissie Gelijke Behandeling die eerder heeft vastgesteld dat het onderscheid in de opbouw van vakantieverlof op basis van leeftijd discriminerend en ongewenst is. De op 1 september 2021 bestaande individuele rechten op leeftijdsdagen bij werknemers worden gerespecteerd en bevroren. 


Meer weten? Bekijk dan de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord in de bijlage onderaan dit nieuwsbericht.


Ons oordeel

Het bestuur van de VAD legt het onderhandelingsresultaat positief aan je voor. Wij zijn trots dat er na vier jaar eindelijk weer een onderhandelaarsakkoord is bereikt over de Cao Apothekers in dienstverband. Wij geloven het maximaal haalbare resultaat te hebben bereikt. Er ligt een akkoord dat recht doet aan de positie van zowel de werknemer als de werkgever.


Uw mening telt: werknemerspeiling

Het verzoek is uiterlijk 22 augustus via de stemlink te laten weten of je instemt met het onderhandelaarsakkoord. Als je niet instemt, dan vernemen wij graag de reden, zodat we dit kunnen meenemen in de besluitvorming. Reageer je niet binnen de gestelde reactietermijn, dan gaan wij ervan uit dat je instemt. De uitkomst van de werknemerspeiling publiceren we op onze website. Gezien de VAD nog maar weinig leden kent mag de werknemerspeiling worden ingevuld door alle apothekers die in dienstverband werkzaam zijn bij een openbare apotheek. De werknemerspeiling zal verspreid worden via de kanalen van de LAD en de VJA.


Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Chuck van de Cappelle via info@apothekersindienstverband.nl. Wil je alvast lid worden van de Vereniging van Apothekers in Dienstverband. Dat kan door op deze link te klikken. Het lidmaatschap van de VAD kost €37,50 per jaar. In de Cao Apothekers in Dienstverband is een bepaling opgenomen dat de lidmaatschapskosten van de VAD worden vergoed door de werkgever.


 

Bijlages

Onderhandelaarsakkoord Cao Apothekers in Dienstverband.pdf