Cao Apothekers in Dienstverband

De Cao Apothekers in Dienstverband geldt voor alle apothekers die werkzaam zijn bij een zelfstandige openbare apotheek die is aangesloten bij de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA). In de cao staan afspraken over onder andere loon, werktijden, vakantie en pensioen.

Download de Integrale tekst van de Cao Apothekers in Dienstverband:
Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022

Over de Cao Apothekers in Dienstverband

Achtergrond

De Cao Apothekers in Dienstverband dateert uit 2015. In 2017 is er een akkoord bereikt over een tweede versie van deze cao. Sindsdien is het stil gebleven. Dit komt doordat het overleg over een nieuwe cao in een impasse is beland doordat de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) besloot om de behartiging van de collectieve belangen van de apothekers in dienstverband te beëindigen.

Vanaf het najaar van 2019 zijn er verkennende gesprekken gevoerd tussen de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) en WZOA om een doorstart te maken met de cao voor Apothekers in Dienstverband. Als reactie daarop is de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) opgericht.

In het najaar van 2020 is het overleg tussen WZOA en VAD opgestart. Na een aantal constructieve besprekingen werd in juli 2021 een akkoord bereikt over de nieuwe cao. Partijen zijn trots op het bereikte resultaat: een eigentijdse cao, die recht doet aan zowel de positie van de werkgevers als aan die van de apothekers in dienstverband.

Partijen beschouwen de totstandkoming van deze cao als een eerste stap in de innovatie van de collectieve arbeidsvoorwaarden in de branche van de zelfstandige openbare apotheken en streven er naar om de ingezette vernieuwing van arbeidsvoorwaarden de komende jaren voort te zetten.

Looptijd

1 september 2021 tot en met 31 juni 2022

Salarisverhoging

Werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 2,25% per september 2021
Werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 0,5% per januari 2022

Verder ontvangen werknemers in december 2021 een incidentele uitkering van 1% gerekend over de in 2021 tot en met de maand december genoten bruto maandsalarissen inclusief vakantiegeld, bij de werkgever waar ze per 1 december 2021 in dienst zijn.

De salarisverhoging komt bovenop de salarisschalen die per 1 maart 2019 eenzijdig zijn geadviseerd door de VZA. Dit betrof een loonsverhoging van 2,25% ten opzichte van de Cao Apothekers in Dienstverband 2017.

Standaard arbeidsduur

De standaard arbeidsduur is gemiddeld 38 uur per week.

In de cao is ook de mogelijkheid opgenomen om voor een ‘do the job’ contact te kiezen. De standaard arbeidsduur gaat daarbij omhoog naar 40 uur per week. De werknemer is vrij om de 2 extra uren te besteden aan het afmaken van werk en het bijwonen van werk gerelateerde overleggen in de avonduren. De werknemer kan dan geen gebruik meer maken van het artikel over overwerk.

Vakantieverlof

Werknemers hebben recht op 205,2 vakantie uren (27 verlofdagen) per jaar bij een arbeidsduur van 38 uur per week.
Indien wordt gekozen voor een ‘do the job’ contract gaat het aantal vakantie uren omhoog naar 216 uur (27 verlofdagen)

Belangrijkste cao-resultaten 2021-2022

  • De cao biedt de mogelijkheid om voor een ‘do the job’ contract te kiezen. Hiermee komt aandacht voor structureel overwerken onder werknemers.
  • Het budget voor functiegebonden kosten wordt verhoogd naar €3.500. Eventuele kosten voor thuiswerken kunnen voortaan worden vergoed uit dit budget. Ook mogen apothekers in opleiding tot specialist voortaan lidmaatschapskosten van de KNMP, VJA en VAD declareren bij de werkgever.
  • De terugbetalingsplicht voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist bij vroegtijdig uit dienst treden is gemaximeerd op een bedrag van €2.300.
  • Het beoordelingssysteem wordt vervangen door het stimuleren van ‘het goede gesprek’, waarin onder andere wordt teruggekeken op de afgelopen periode, maar waar vooral ook de verwachtingen, taken en werkbelasting gezamenlijk worden besproken.
  • De financiering van de pensioenpremie wordt met ingang van 01-01-2022 gelijk verdeeld tussen werkgever en werknemer (50-50%). De brutosalarissen worden proportioneel verhoogd met als insteek dat de werknemer hier netto nauwelijks tot geen nadeel van zal ondervinden.
  • De loontabellen geven voortaan de maandlonen weer. Daarnaast is er een tabel gemaakt voor een werkweek van 38 uur per week en een werkweek van 40 uur per week. Dit maakt de leesbaarheid van de loontabel gemakkelijker.
  • De regeling voor de leeftijdsverlofdagen wordt afgeschaft. De cao-partijen geven daarmee gehoor aan de Commissie Gelijke Behandeling die eerder heeft vastgesteld dat het onderscheid in de opbouw van vakantieverlof op basis van leeftijd discriminerend en ongewenst is. De op 1 september 2021 bestaande individuele rechten op leeftijdsdagen bij werknemers worden gerespecteerd en bevroren.

Pensioen

Het pensioen voor openbaar apothekers is geregeld bij de BPOA (Beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers).

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

In de cao is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld via adviesbureau Kuijpers & Kuijpers. De premie wordt betaald door de werkgever. Hiermee krijgt de werknemer meer financiële zekerheid bij onverhoopte langdurige arbeidsongeschiktheid.

Minimumregeling

De cao betreft een minimum cao. Dit betekent dat de cao een ondergrens is van wat de werkgever moet bieden. Werkgever en werknemer mogen afwijken van de cao, maar alleen als dit in het voordeel van de werknemer is.

Cao-partijen

Namens de werknemers: de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD).
Namens werkgevers: de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbaar Apothekers (WZOA).

Onderhandelaar

Ron Harmsen onderhandelt namens de VAD met de werkgevers over de Cao Apothekers in Dienstverband. Ron richtte in 2000 de Copgroep op, een allround dienstverlener en adviesbureau voor vraagstukken op het gebied van arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht. Vanuit de Copgroep voert hij onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten en sociale plannen.

Heb je een vraag aan Ron, stuur dan een mail naar info@apothekersindienstverband.nl. De bestuursleden zorgen dat de vraag bij Ron terecht komt.


Neem contact op