Algemene voorwaarden Apothekers in Dienstverband

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.apothekersindienstverband.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Vereniging van Apothekers in Dienstverband. In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie en producten aanbieden op onze website aanbieden.

Geen garantie op juistheid

De verstrekte informatie op www.apothekersindienstverband.nl is van algemene aard, is aan wijzigingen onderhevig en bevat mogelijk onjuistheden. De informatie is bedoeld om bezoekers algemene informatie rondom de cao voor apothekers in dienstverband te verstrekken. Vereniging van in Dienstverband streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website vertraagd, onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De rechten die worden genoemd in het document ‘cao voor apothekers in dienstverband’ kunnen alleen worden ontleend aan apothekers die in dienstverband werken bij een zelfstandige apotheek die aangesloten is bij de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vereniging van Apothekers in Dienstverband te mogen claimen of te veronderstellen.

Digitale nieuwsbrief

De informatie in de nieuwsbrief is zorgvuldig samengesteld. Men kan geen rechten ontleden aan de nieuwsbrief. De vereniging van apothekers in dienstverband stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat naar aanleiding van de gegeven informatie in de nieuwsbrief.

Intellectueel eigendom

Het overnemen van informatie van de website of uit de nieuwsbrief is toegestaan, mits de informatie een directe verwijzing geeft naar de betreffende webpagina en/of nieuwsbrief.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vereniging van Apothekers in Dienstverband is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vereniging van Apothekers in Dienstverband.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vereniging van Apothekers in Dienstverband aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Voorwaarden aanvaarden lidmaatschap

Je kunt lid worden van de Vereniging van Apothekers in Dienstverband als u als apotheker in dienstverband werkt in de openbare apotheek of poliklinische apotheek.

Met het aangaan van het lidmaatschap geeft u aan dat de Vereniging van Apothekers in Dienstverband uw belangen mag behartigen met betrekking tot het overeenkomen van collectieve arbeidsvoorwaarden tussen de Vereniging van Apothekers in Dienstverband én de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers.

Het lidmaatschap kost 39,- euro per jaar en wordt doormiddel van online factuur aan u persoonlijk gefactureerd via de door u opgegeven emailadres. U kunt elk moment besluiten uw lidmaatschap te beëindigen door middel van het sturen van opzegbrief naar info@apothekersindienstverband.nl. Reeds betaald lidmaatschap wordt niet geretourneerd.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Mochten de Algemene Voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van Algemene Voorwaarden van www.apothekersindienstverband.nl op deze pagina.