Onderhandelaarsakkoord cao Apothekers in Dienstverband 2022-2023

Geschreven op 07-09-2022 | Cao, Peiling


Afgelopen week hebben de onderhandelaars van de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) en de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe cao Apothekers in Dienstverband. Dit betreft een korte cao met een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 28 februari 2023.


Over het onderhandelaarsakkoord

Het is een lastige periode met ongekend hoge inflatie en krapte aan personeel. Hierdoor zien apothekers in loondienst een stijgende werkdruk en een toename in dagelijkse uitgaven. Anderzijds zien de werkgevers ook hun kosten stijgen en is er onzekerheid over de vergoedingen binnen de openbare farmacie in 2023. Ondanks deze ingewikkelde situatie zijn we blij dat er, evenals in 2021, in goed overleg tot een onderhandelaarsakkoord is gekomen voor een nieuwe cao.


De belangrijkste punten in het akkoord zijn:


  • Structurele loonontwikkeling: de salarisschalen voor apothekers in dienstverband worden per 1 oktober 2022 structureel verhoogd met 2%.
  • Incidentele loonontwikkeling: in december 2022 ontvangen apothekers in dienstverband een incidentele uitkering van € 500,- bruto. Dit bedrag zal naar rato van de omvang van het dienstverband en de looptijd van het dienstverband worden uitbetaald. Voor uitbetaling dient een werknemer op 1 december 2022 in dienst te zijn van de desbetreffende werkgever. Over dit bedrag zal geen vakantiegeld en pensioen worden opgebouwd.
  • Reiskosten: de reiskostenvergoeding zal worden aangepast naar de fiscale onbelaste grens indien deze grens van overheidswege omhoog gaat.
  • Duurzame inzetbaarheid: de insteek van partijen is om de komende periode te gebruiken om meer faciliteiten te kunnen bieden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • Dienstenvergoeding: in de cao staat een artikel over de dienstenvergoeding. De komende periode zullen partijen in gesprek gaan over de impact van deze bepaling en het beoogde doel van deze bepaling. Partijen willen de bepaling beter laten aansluiten bij de praktijk.


Beide partijen leggen het onderhandelingsresultaat positief voor aan de leden.


Ledenraadpleging

Dinsdag 13 september zullen wij een ledenraadpleging houden. Hierbij geeft Ron Harmsen, onze onderhandelaar, meer informatie over het onderhandelaarsakkoord. Tevens is er de mogelijkheid om hem vragen te stellen. De ledenraadpleging wordt afgesloten met een stemming, dit bepaalt of het akkoord wordt omgezet in een nieuwe cao. De ledenraadpleging zal online plaatsvinden op dinsdag 13 september om 19:30.